Cung cấp điện 2014

Chính sách chất lượng EVN SPC 2013

Tiếp tục duy trì Chính sách chất lượng (CSCL) như các năm vừa qua, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã công bố CSCL của Tổng Công ty năm 2013 tại Quyết định số 529/QĐ-EVN SPC ngày 19/03/2013 như sau:

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM NĂM 2011

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM NĂM 2011

Năm 2011, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã công bố CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG (CSCL) của Tổng Công ty tại Quyết định số 1110/QĐ-EVN SPC ngày 21/6/2011 như sau:

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM NĂM 2012

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM NĂM 2012

Năm 2012, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã công bố CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG (CSCL) của Tổng Công ty tại Quyết định số 649/QĐ-EVN SPC ngày 4/4/2012 như sau:

“ĐÁP ỨNG NHU CẦU KHÁCH HÀNG VỚI CHẤT LƯỢNG CAO, DỊCH VỤ NGÀY CÀNG HOÀN HẢO”

Tổng Giám đốc Tổng Công ty cam kết:

(i.)         Cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết để đáp ứng các yêu cầu và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng;

(ii.)       CSCL được truyền đạt và quán triệt trong toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Công ty;

(iii.)     CSCL được Lãnh đạo xem xét định kỳ để luôn thích hợp.

BAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

EVN cam kết đảm bảo điện cho phát triển đất nước EVN cam kết đảm bảo điện cho phát triển đất nước