Số ký hiệuNgày hiệu lựcTrích yếuNgày ban hànhFile đính kèm
Data pager
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
 Item 21 to 40 of 50
Page:of 3 GoPage size:

Năm: 2018 (... group continued from the previous page. Showing 4 of 13 items.)

 

Tháng: 3 (... group continued from the previous page. Showing 4 of 5 items.)

  2020/EVN SPC-TCNS30/03/2018Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới30/03/2018
  2020/EVN SPC-TCNS30/03/2018Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp30/03/2018
  1892/EVN SPC-KH27/03/2018Kết quả thực hiện SXKD năm 201727/03/2018
  1892/EVN SPC-KH27/03/2018Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 201827/03/2018

Năm: 2017

 

Tháng: 8

   24/08/2017Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 201724/08/2017
 

Tháng: 6

  4593/EVN SPC- KD16/06/2017Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 201616/06/2017
 

Tháng: 5

   16/05/2017Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 201626/05/2017
   16/05/2017Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 201616/05/2017
   16/05/2017Công khai tài chính kết quả hoạt động SXKD 2016 (theo Thông tư 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/12/2015)16/05/2017
   15/05/2017Công khai tài chính kết quả hoạt động SXKD 6 tháng 2016 (theo Thông tư 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/12/2015)15/05/2017
   15/05/2017Công khai tình hình đầu tư vốn vào Doanh nghiệp năm 2016 (theo Thông tư 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/12/2015)15/05/2017
 

Tháng: 3

  2377/EVN SPC-TCNS31/03/2017Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới 31/03/2017
  2377/EVN SPC-TCNS31/03/2017Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 31/03/2017
  2377/EVN SPC-TCNS31/03/2017Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của EVN SPC năm 201631/03/2017
  2095/EVN SPC- KH22/03/2017Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 201722/03/2017
  2095/EVN SPC- KH22/03/2017Kết quả thực hiện SXKD năm 2016 22/03/2017

Năm: 2016 (Showing 4 of 11 items. Group continues on the next page.)

 

Tháng: 10

  8319/EVN SPC- TCNS13/10/2016Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp13/10/2016
  8319/EVN SPC- TCNS13/10/2016Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới 13/10/2016
  8319/EVN SPC- TCNS13/10/2016Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của EVN SPC năm 201513/10/2016
  8102/EVN SPC-KD05/10/2016Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 201505/10/2016