Về chúng tôi

EVN SPC bổ nhiệm lại lãnh đạo các đơn vị thành viên

Thực hiện Quy chế công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Nghị quyết số...

xem chi tiết

Chỉ thị số 66/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019

Ngày 20/2/2019, Hội đồng thành viên EVN ban hành Chỉ thị số 66/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019 theo chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...

xem chi tiết

Công bố thông tin Doanh nghiệp theo Nghị định 81 - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của EVN SPC năm 2018

EVN SPC - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của EVN SPC năm 2018 - theo Điều 16- Nghị định 81/2015/NĐ-CP

xem chi tiết

Công bố thông tin Doanh nghiệp theo Nghị định 81 - Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới

EVN SPC - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới hàng năm - theo Điều 16- Nghị định 81/2015/NĐ-CP

xem chi tiết

Công bố thông tin Doanh nghiệp theo Nghị định 81 - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức

EVN SPC - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức - theo Điều 17- Nghị định 81/2015/NĐ-CP

xem chi tiết