Lĩnh vực hoạt động

Cuộc thi viết chuyển đổi số

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM”

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM” (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 7802/KH-EVNSPC ngày 01 tháng 9 năm 2021)

xem chi tiết