Lưới điện thông minh

Chỉ số trao quyền cho khách hàng và sự hài lòng của khách hàng