CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG THAM GIA GIAN HÀNG TRIỂN LÃM THÀNH TƯU KINH TẾ XÃ HỘI TỉNH BÌNH DƯƠNG 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

Cùng với các Doanh nghiệp trong Tỉnh, từ ngày 13 đến ngày 16/10/2020, Công ty Điện lực Bình Dương tham gia gian hàng triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Bình Dương 5 năm (giai đoạn 2015- 2020). Đây...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Trà Vinh ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai bão lũ

Ngày 23/10/2020, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, Công ty Điện lực Trà Vinh trao số tiền 63.456.887 đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phụ thiên tai, trước đó Công ty đã chuyển về...

xem chi tiết