Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai kính báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Điện lực miền Nam để công bố các...

xem chi tiết

Lễ ký kết thỏa ước tín dụng khoản vay không bảo lãnh Chính phủ giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho dự án lưới điện phân phối miền Nam

Ngày 28/03/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã tổ chức Lễ ký kết Thoả ước tín dụng cho khoản...

xem chi tiết

Công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 47/2021/NĐ-CP

Tổng công ty Điện lực miền Nam kính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam các thông tin công bố định kỳ theo điều số 23 mục 1b, 1c để...

xem chi tiết