Hội khuyến học cơ sở Công ty Điện lực Vĩnh Long với công tác khuyến học, khuyến tài

Trong thời gian qua, nước ta cùng các nước trên thế giới đã chịu tác động mạnh mẽ của dịch Covid 19. Nhưng ở khía cạnh khác, dịch COVID-19 cũng đã thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam trong tất cả các...

xem chi tiết