Thông cáo báo chí ngày 25/02/2011 của Bộ Công Thương Về kế hoạch cung cấp và vận hành hệ thống điện các tháng mùa khô và cả năm 2011.

Kế hoạch cung cấp và vận hành hệ thống điện các tháng mùa khô và cả năm 2011.pdf

xem chi tiết