Truyền thông về chứng chỉ EDGE

Bình đẳng giới không phải là sự hoán đổi vai trò của nam, nữ; cũng không phải là sự tuyệt đối hoá bằng con số hay tỷ lệ mà là sự chia sẻ công việc giữa nam và nữ. Ngày nay, Bình đẳng giới không còn...

xem chi tiết