Chỉ thị số 66/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019

Ngày 20/2/2019, Hội đồng thành viên EVN ban hành Chỉ thị số 66/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019 theo chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...

xem chi tiết

Công bố thông tin Doanh nghiệp theo Nghị định 81 - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của EVN SPC năm 2018

EVN SPC - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của EVN SPC năm 2018 - theo Điều 16- Nghị định 81/2015/NĐ-CP

xem chi tiết

Công bố thông tin Doanh nghiệp theo Nghị định 81 - Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới

EVN SPC - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới hàng năm - theo Điều 16- Nghị định 81/2015/NĐ-CP

xem chi tiết

Công bố thông tin Doanh nghiệp theo Nghị định 81 - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức

EVN SPC - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức - theo Điều 17- Nghị định 81/2015/NĐ-CP

xem chi tiết