Huấn luyện ATVSLĐ năm 2022 trong Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một trong những nội dung bắt buộc của công tác an toàn lao động nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện các...

xem chi tiết