EVN SPC thực hiện Văn bản số 4819/EVN-TCNS ngày 07/8/2021

Căn cứ Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (Công điện số...

xem chi tiết