THỰC THI VĂN HÓA TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

1. Cam kết với Đảng và Chính phủ, với chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn “Điện đi trước một bước”

xem chi tiết