Công ty Điện lực Ninh Thuận: Kịp thời hỗ trợ khách hàng

Ninh Thuận là địa phương có tiềm năng về phát triển hệ thống điện mặt trời, với lợi thế có số giờ nắng cao và tỷ lệ bức xạ mặt trời mạnh. Đây được xem là một trong những giải pháp góp phần giảm áp...

xem chi tiết

Ninh Thuận - Miền đất hứa phát triển điện mặt trời

Theo bản đồ bức xạ của Meteonorm, Ninh Thuận là khu vực có bức xạ mặt trời mạnh, tỷ lệ bức xạ trực tiếp trung bình luôn cao hơn 4,5kWh/m2, trung bình các tháng có thời gian chiếu sáng hơn 12 giờ mỗi...

xem chi tiết