Điện lực Duyên Hải thực thi Văn hóa doanh nghiệp

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của, v/v triển khai chấm điểm thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN). Trong thời gian qua Điện lực Duyên Hải (Công ty Điện lực Trà Vinh )...

xem chi tiết

Thực thi văn hóa doanh nghiệp ở Công ty Điện lực Trà Vinh

Với mục đích đẩy mạnh các hoạt động về văn hóa doanh nghiệp (VHDN), nâng cao tầm nhận thức cho CBCNV về giá trị văn hóa doanh nghiệp, cũng như nâng cao...

xem chi tiết

THỰC THI VĂN HÓA TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

1. Cam kết với Đảng và Chính phủ, với chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn “Điện đi trước một bước”

xem chi tiết