PC Bình Dương được khách hàng sử dụng điện hài lòng với chất lượng dịch vụ.

Năm 2014, Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) được Công ty OCD đã tiến hành khảo sát, đánh giá sự hài lòng của...

xem chi tiết

Điện lực Châu Đốc tổ chức Hội nghị Khách hàng

Vừa qua, Điện lực Châu Đốc (Công ty Điện lực An Giang) tổ chức Hội nghị Khách hàng sử dụng điện năm 2014 và phổ biến các thông tin triển khai hoá...

xem chi tiết