Thực thi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với cam kết “Điện đi trước một bước”

Văn hóa Doanh nghiệp (VHDN) là nhiệm vụ tầm nhìn trong quá khứ, hiện tại và tương lai, cái hay cái đẹp là chung tay vì cộng đồng để phục vụ cộng đồng. Đảm bảo cung cấp điện, là công cụ ổn định kinh...

xem chi tiết

Lễ ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp

Ngày 10/10/2016, Công ty Điện lực Bình Phước tổ chức lễ ký cam kết  thực thi văn hóa doanh nghiệp giữa Giám đốc Công ty với các Tổ chức đoàn thể và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty. Bản cam...

xem chi tiết

Thực thi văn hóa doanh nghiệp hướng đến sự bền vững

Qua hơn 05 năm triển khai thực thi văn hóa doanh nghiệp từ bộ tài liệu Văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Điện lực miền Nam với những giá trị cốt lõi “Chất lượng – Tín nhiệm; Tận tâm -...

xem chi tiết

Thực thi Văn hoá doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề: "Văn hóa công sở"

Thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Văn hóa công sở” tạo tiền đề cho việc hình thành lề lối, nề nếp làm việc khoa học, có trật tự kỷ cương, tuân thủ...

xem chi tiết

Thực thi Văn hóa doanh nghiệp từ những việc làm cụ thể

Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng và gắn bó chặt chẽ trong các hoạt động của doanh nghiệp. Đối với đơn vị mang tính đặc thù như ngành Điện thì văn hóa doanh nghiệp được thể hiện ở nhiều...

xem chi tiết