Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam tổ chức tập huấn Văn hóa doanh nghiệp

Ngày 28/11/2017, Công ty Thí nghiệm điện miền Nam đã tổ chức tập huấn Văn hóa doanh nghiệp giúp CBCNV nâng cao nhận thức giá trị Văn hóa doanh nghiệp và vận dụng tốt những chuẩn mực và quy định trong...

xem chi tiết

Tập huấn văn hóa doanh nghiệp, công tác truyền thông

Ngày 23/11/2017 Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau) tổ chức tập huấn về văn hóa doanh nghiệp và công tác truyền thông. Tham dự buổi tập huấn có lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng...

xem chi tiết

Văn hóa giao tiếp trong nội bộ

Văn hóa nội bộ là một tài sản vô hình của doanh nghiệp bao gồm các giá trị cốt lõi, tầm nhìn, mục tiêu, văn hóa ứng xử giữa các thành viên trong doanh nghiệp và mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Ninh Thuận thực hiện Văn hóa hội họp

Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là sự tổng hòa của quan niệm giá trị, tiêu chuẩn đạo đức, triết lý kinh doanh, quy phạm hành vi, ý tưởng kinh doanh, phương thức quản lý và quy tắc chế độ được toàn thể...

xem chi tiết

Tin tưởng hơn qua đối thoại trực tiếp

Thực hiện chương trình công tác theo Nghị quyết Hội nghị Người lao động của đơn vị, hàng năm Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đều tổ chức Hội nghị đối thoại nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp...

xem chi tiết