Tin tức & truyền thông

PC Bến Tre: tổ chức họp Ban chỉ huy PCLB Khu vực 3

  • 03:09 - 04/07/2012
  • 3478

Thực hiện quy định về công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai ban hành kèm theo quyết định số: 2150/QĐ-EVN SPC, ngày 19/12/2011 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

 

Ngày 18/6/2012, tại Văn phòng Công ty Điện lực Long An, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão khu vực 3 đã tổ chức phiên họp Ban chỉ huy lần thứ tư năm 2012.

Tham dự phiên họp có các ông Trưởng ban, Phó ban và các ủy viên của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão khu vực 3 theo quyết định số: 558/QĐ-EVN SPC, ngày 15/3/2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc thành lập lại Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão khu vực tại các đơn vị trong Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

Qua buổi họp, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão khu vực 3 đã thông qua các báo cáo và thống nhất ban hành:

- Báo cáo tổng kết công tác PCLB khu vực 3 năm 2011 và phương hướng công tác PCLB khu vực 3 năm 2012;

- Báo cáo tình hình thực hiện Qui chế làm việc của Ban chỉ huy PCLB khu vực 3;

- Báo cáo kiểm điểm Phương án phối hợp giữa các Công ty Điện lực và các CNĐ Cao thế trong khu vực trong việc khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra trong khu vực;

- Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ huy PCLB khu vực 3, có sửa đổi theo tình hình nhân sự mới và góp ý trong phiên họp: thống nhất giao nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa mưa bão cho Trưởng Phòng Điện độ tại các Công ty Điện lực chịu trách nhiệm chính;

- Quy chế làm việc BCH PCLB Khu vực 3 (có sửa đổi);

- Phương án phối hợp giữa các Công ty Điện lực và các Chi nhánh điện cao thế khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra trong khu vực (có sửa đổi);

- Kế hoạch kiểm tra công tác PCLB năm 2012.

Trong năm 2012, thống nhất giao Công ty Điện lực Tiền Giang và Chi nhánh điện Cao Thế Tiền Giang lập dự thảo phương án phối hợp diễn tập PCLB khu vực 3 năm 2012 hoàn tất trong tháng 6/2012./.

Đánh giá bài viết
PC Bến Tre

Bài viết liên quan