An toàn & Tiết kiệm điện

Đảng ủy Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh

  • 00:00 - 01/01/1900
  • 203

Nhằm tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh. Ngay từ đầu năm 2013, Đảng ủy Công ty Điện lực Trà Vinh xây dựng kế hoạch với mục tiêu phấn đấu 100% CB.CNV trong Công ty đều tham gia học tập lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QPAN).

Thực hiện kế hoạch đề ra, vừa qua trong 6 tháng đầu năm 2013 Đảng uỷ Công ty đã phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp triển khai 02 lớp học cho 210 CB.CNV (lớp 1 tổ chức từ ngày 06, 07/4/2013 & ngày 25, 26/4/2013 có 104 CB.CNV tham dự và lớp 2 tổ chức từ ngày 05/6/2013 đến ngày 08/6/2013 có 106 CB.CNV tham dự). Mục đích lớp bồi dưỡng này nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức về công tác quốc phòng an ninh cho CB.CNV các đơn vị thuộc đối tượng 4&5 gồm: công nhân điện, nhân viên làm công tác văn phòng tại các đơn vị. Nội dung của lớp học các học viên học tập 06 chuyên đề trong giáo trình của Bộ Quốc phòng về bồi dưỡng KTQP-AN đối tượng 4 khối bộ, ngành Trung ương, tỉnh, huyện (gồm có chuyên đề 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Với nhiệm vụ chiến lược trong thời gian tới là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Về những yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay; đó cũng là yêu cầu cơ bản để xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương và của cơ quan, đơn vị.

Kết thúc mỗi khóa học, các CB.CNV đều viết bài thu hoạch và đạt nội dung yêu cầu của lớp học đề ra, qua đó liên hệ thực tế tình hình công tác tại đơn vị, để thực hiện tốt công tác QPAN của đơn vị mình. Đảng ủy Công ty Điện lực Trà Vinh tiếp tục phối hợp Đảng ủy Khối doanh nghiệp mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các CB.CNV còn lại chưa qua bồi dưỡng trong thời gian tới./.

Đánh giá bài viết
Lê Văn Lao

Bài viết liên quan