Tin tức & truyền thông

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUNG CẤP ĐIỆN THEO CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐƯỢC PHÂN BỔ

  • 07:04 - 29/11/2010
  • 2615

ban_ktsxThực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và thông báo số của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã có văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện cung cấp điện theo công suất sử dụng được phân bổ. Cụ thể :

    Tổ chức lại hoạt động của tổ điều hành cung cấp điện ở đơn vị, đảm bảo hoạt động nghiêm túc trong các ngày phải thực hiện phân bổ công suất (kể cả thứ 7, Chủ nhật).
    Tổ chức lại các ca trực, tăng cường kỷ luật điều hành. Ca trực phải đủ nhân lực, phương tiện để thực hiện cung cấp điện theo công suất sử dụng được phân bổ. Tăng cường giám sát an toàn trong quá trình thực hiện đóng cắt.
    Công ty Lưới điện Cao thế Miền Nam (CTLĐCTMN) chịu trách nhiệm theo dõi và cập nhật công suất hàng giờ trên file excel ở mạng nội bộ SPC (Z:\KTSX\3.dieudo) và gởi cho A2 để theo dõi, điều hành.
    Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai theo dõi và cập nhật công suất hàng giờ trên địa bàn Đồng Nai, gởi file về CTLĐCTMN để tổng hợp chung và gởi cho A2.
    Do phân bổ công suất nhận từ lưới điện Quốc gia, Tổng công ty quy định về việc lấy số liệu báo cáo như sau:
+    Công suất ghi nhận tại công tơ tổng 22kV tại các trạm 110kV, tại các trạm 220kV và tại công tơ đo đếm của các khách hàng có trạm 110kV.
+    Phân bổ cho các Công ty Điện lực (CTĐL) theo ghi nhận của CTLĐCTMN tại các trạm 110kV, 220kV, không tính công suất chuyển nhượng qua lại giữa các CTĐL.
+    CTLĐCTMN chịu trách nhiệm liên hệ với các đơn vị ngoài Tổng Công ty (HCMPC, Công ty truyền tải điện 4, các nhà máy…) để cập nhật công suất giao nhận hàng giờ. Trên báo cáo gởi A2 thể hiện công suất giao nhận và thực tế tiêu thụ của Tổng Công ty để A2 dễ dàng kiểm soát, điều hành.
+    Không tính vào phân bổ công suất các nguồn thủy điện nhỏ thuộc phạm vi quản lý của Tổng Công ty.
+    Hàng ngày, trước 7 giờ các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện ngày hôm trước về tổ điều hành cung cấp điện của Tổng Công ty.
    Các đơn vị nghiêm túc thực hiện trong việc lập phương thức vận hành theo phân bổ công suất sử dụng, chủ động dự báo phụ tải theo quy định, phải giám sát chặt chẽ và khống chế công suất sử dụng. Khi phụ tải dự báo lớn hơn mức được phân bổ, các đơn vị phải chủ động lập kế hoạch điều hòa phụ tải và thông báo v/v ngừng, giảm mức cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện theo quy định hiện hành. Khi công suất sử dụng vượt mức được phân bổ, các đơn vị sẽ phải thực hiện cắt tải trung thế theo lệnh điều độ để tránh sụp đổ tần số.
    Các đơn vị tổ chức theo dõi, ghi nhận ý kiến khách hàng và xử lý thông tin kịp thời.
    Tổ điều hành cung cấp điện đơn vị phải thường xuyên theo dõi thông tin điều hành từ tổ điều hành cấp điện Tổng Công ty để triển khai thực hiện kịp thời.

Đánh giá bài viết
Ban KTSX - EVN SPC

Bài viết liên quan