Tin tức & truyền thông

TINH THẦN HĂNG SAY LAO ĐỘNG, THI ĐUA SÁNG TẠO TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

  • 01:00 - 10/12/2010
  • 3002

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo và hăng say lao động, Công ty Điện lực Bình Phước trong nhiều năm qua luôn phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên từng bước xây dựng phong trào thi đua phát huy sáng kiến, động viên, hỗ trợ và khen thưởng kịp thời để khích lệ tinh thần cho các cá nhân, đơn vị có sáng kiến hay. Vì vậy, ngày càng có nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế cao được công nhận

Trong năm 2010, Công ty Điện lực Bình Phước đã có 13 sáng kiến được công nhận với tổng giá trị làm lợi là 254.380.000 đồng. Trong đó có 06 sáng kiến đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Nam xét thưởng. Các đề tài sáng kiến đã bám sát và phục vụ có hiệu quả mục tiêu cải tiến kỹ thuật, tăng hiệu quả kinh tế, mang lại lợi ích thiết thực trong công việc. Một số sáng kiến tiêu biểu như:
1. Chế tạo bộ tiếp đất hạ áp cáp ABC, lưới hạ áp dùng bằng rắc 4 sứ cố định (Tác giả: Nguyễn Hoàng Vũ Thiên - Nguyễn Duy Hùng): dùng tiếp đất
hạ áp cho lưới hạ áp khi công tác trên lưới điện. Sản phẩm với độ bền cao, chi phí thấp và đã được kiểm nghiệm đạt yêu cầu của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

 DLBP

2. Hệ thống hóa văn bản trong công tác Kỹ thuật an toàn-Bảo hộ lao động (Tác giả: Văn Nữ Ngọc Loan): đề tài ứng dụng phần mềm tổng hợp các quy định, văn bản liên quan công tác an toàn, tiện tra cứu khi sử dụng.

DLBP1

3. Phản ảnh, phản hồi an toàn hành lang lưới điện qua website (Tác giả: Phan Thanh Hải-Trần Khánh Hưng): Giải pháp tích hợp mục “An Toàn điện” vào Website nội bộ của Công ty Điện lực Bình Phước nhằm tạo một môi trường theo dõi, quản lý chặt chẽ về hiện trường an toàn điện và giúp các Điện lực nhanh chóng nắm bắt các thông tin để kịp thời khắc phục. Sáng kiến đã được đề xuất xét thưởng cấp Tổng Công ty.

DLBP2

4. Chương trình khai thác dữ liệu từ chương trình PMU (Tác giả:  Nguyễn Trọng Hòa): Lập chương trình kết nối trực tiếp đế Database của chương trình Power Master Unit(PMU), lấy chính xác số liệu nhằm khai thác số liệu, biểu đồ đầy đủ hơn.

Các sáng kiến trên đã được đề xuất xét thưởng cấp Tổng Công ty.

Đi đôi với công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, trong những năm qua, Công ty Điện lực Bình Phước luôn chú trọng phát triển và củng cố lưới điện, đưa điện về 100% số xã, công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn để cải tạo, nâng cấp và thực hiện bán điện đến từng hộ gia đình. Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh điện năng, đáp ứng đủ nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Công tác kinh doanh viễn thông cũng từng bước cải thiện và phát triển. Cùng với chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể, Công ty Điện lực Bình Phước cũng thực hiện tốt công tác từ thiện, xã hội, đền ơn đáp nghĩa...
Có được những thành quả trên trước hết là nhờ tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng của toàn thể CBCNV, sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Công ty.

DLBP3

PC Bình Phước
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan