Về chúng tôi

Công tác cán bộ trong Tổng công ty Điện lực miền Nam

  • 20:52 - 08/04/2020
  • 2645

Công tác cán bộ trong Tổng công ty Điện lực miền Nam

 Trong quý I năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã thực hiện bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm, giao nhiệm vụ như sau:

Ông Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch HĐTV EVN SPC chúc mừng và trao quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Hầu Phó Tổng Giám Đốc

I. Bổ nhiệm mới

1. Bổ nhiệm ông Đoàn Đức Hưng giữ chức Phó Tổng Giám đốc EVNSPC, kể từ ngày 01/01/2020 tại Quyết định số 167/QĐ-HĐTV;

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Bình giữ chức Kế toán trưởng Công ty Điện lực Bình Phước, kể từ ngày 01/01/2020 tại Quyết định số 3711/QĐ-EVNSPC;

3. Bổ nhiệm ông Thái Minh Cương giữ chức Phó Giám đốc Công ty Điện lực An Giang, kể từ ngày 01/03/2020 tại Quyết định số 419/QĐ-EVNSPC;

4. Bổ nhiệm ông Cao Thế Tịnh giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng, kể từ ngày 01/03/2020 tại Quyết định số 426/QĐ-EVNSPC.

II. Bổ nhiệm lại

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Hầu tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc EVNSPC, kể từ ngày 01/03/2020 tại Quyết định số 30/QĐ-HĐTV;

2. Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Lễ tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc EVNSPC, kể từ ngày 12/04/2020 tại Quyết định số 28/QĐ-HĐTV;

3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Giáp tiếp tục giữ chức Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu, kể từ ngày 01/02/2020 tại Quyết định số 07/QĐ-HĐTV;

4. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Ngôn tiếp tục giữ chức Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận, kể từ ngày 01/02/2020 tại Quyết Định số 273/QĐ-EVNSPC;

5. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Danh tiếp tục giữ chức Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNSPC, kể từ ngày 01/02/2020 tại Quyết định số 13/QĐ-HĐTV;

6. Bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Quý Hùng tiếp tục giữ chức Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng, kể từ ngày 16/02/2020 tại Quyết định số 318/QĐ-EVNSPC;

7. Bổ nhiệm ông Trần Thanh Hải tiếp tục giữ chức Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu, kể từ ngày 01/01/2020 tại Quyết định số 3649/QĐ-EVNSPC;

8. Bổ nhiệm bà Hà Thị Mai Hiên tiếp tục giữ chức Kế toán trưởng Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu, kể từ ngày 01/01/2020 tại Quyết định số 3650/QĐ-EVNSPC.

 III. Điều động bổ nhiệm

1. Điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Tài giữ chức Trưởng ban Tổng hợp EVNSPC, kể từ ngày 01/01/2020 tại Quyết định số 166/QĐ-HĐTV;

2. Điều động bổ nhiệm ông Đặng Nguyên Phương giữ chức Trưởng ban Kinh doanh EVNSPC, kể từ ngày 01/01/2020 tại Quyết định số 3795/QĐ-EVNSPC;

3. Điều động bổ nhiệm ông Trác Thanh Điền giữ chức Trưởng ban Kiểm tra và Thanh tra EVNSPC, kể từ ngày 16/02/2020 tại Quyết định số 358/QĐ-EVNSPC;

4. Điều động bổ nhiệm ông Hoàng Hữu Thời giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý Đầu tư EVNSPC, kể từ ngày 01/01/2020 tại Quyết định số 3709/QĐ-EVNSPC;

5. Điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam, kể từ ngày 01/01/2020 tại Quyết định số 3746/QĐ-EVNSPC.

 IV. Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm, phụ trách

1. Giao ông Đoàn Đức Hưng – Phó Tổng Giám đốc EVNSPC kiêm nhiệm Giám đốc Công ty Điện lực An Giang, kể từ ngày 01/03/2020 tại Quyết định số 29/QĐ-HĐTV;

2. Giao bà Mai Lương Vân – Phó Trưởng ban Kỹ thuật phụ trách ban Kỹ thuật EVNSPC, kể từ ngày 01/01/2020 tại Quyết định số 3710/QĐ-EVNSPC.

Ban Tổ chức & Nhân sự - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan