Sáng ngày 23/7/2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận 1 khai mạc lớp “Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh  năm 2020” cho hơn 80 học viên là đảng viên của các phòng, Ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc EVNSPC tại khu vực TP.HCM.

" />

Tin tức & truyền thông

EVNSPC khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2020

  • 11:24 - 30/07/2020
  • 26

      Sáng ngày 23/7/2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận 1 khai mạc lớp “Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh  năm 2020” cho hơn 80 học viên là đảng viên của các phòng, Ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc EVNSPC tại khu vực TP.HCM.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Đặng Phước Dũng - Phó Trưởng Ban Kiếm tra Thanh tra, nhấn mạnh: Bồi dưỡng kiến thức QPAN là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng được cấp ủy, chính quyền các cấp trong EVNSPC quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiều năm qua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất về ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, CNV đối với nhiệm vụ QPAN trong tình hình mới, qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đơn vị, củng cố nền quốc phòng toàn dân và là nền tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNSPC phát triển ổn định, bền vững.

Đồng chí Đặng Phước Dũng - Phó Trưởng Ban KTTT phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 4 ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Dự bị động viên; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Xây dựng thôn, bản (khu phố, tổ dân phố) vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.  

Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2020 

Lớp bồi dưỡng đã giúp các học viên nâng cao kiến thức về quốc phòng và an ninh, khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo của đường lối quân sự quốc phòng Việt Nam và củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Kết thúc khóa học, các học viên tham gia viết bài thu hoạch để đánh giá cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh năm 2020.

 

Đánh giá bài viết
Đặng Dũng - Văn Phi - Ban TTBV EVNSPC

Bài viết liên quan