Tin tức & truyền thông

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO GÓP PHẦN XÂY DỰNG EVNSPC VÀ ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

  • 08:40 - 02/09/2020
  • 126

Tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thẩm định, đánh giá việc tuân thủ, thực thi của đơn vị trực thuộc và người lao động đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của người đứng đầu doanh nghiệp; đồng thời, thông qua quá trình vận động thực tiễn để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của doanh nghiệp phù hợp nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; qua đó, nâng cao năng lực quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và đây cũng là nội dung được quy định tại Luật Tiếp công dân.

Trong nhiều năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam luôn coi trọng việc tuân thủ Pháp luật và xác định công tác tiếp công dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị và đã tổ chức triển khai thực hiện đưa nội dung này đi vào nề nếp, quy củ. Trong đó, để nâng cao hiệu quả việc tiếp công dân, Tổng công ty đã ban hành nội quy tiếp công dân được niêm yết tại nơi thuận tiện nhất để công dân thuận lợi liên hệ; địa điểm tiếp công dân được bố trí tại văn phòng tiếp công dân của đơn vị đảm bảo thuận lợi, đáp ứng các yêu cầu cần thiết; phân công Ban Kiểm tra thanh tra có trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và hàng tháng xây dựng kế hoạch, bố trí để Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện tiếp công dân một lần. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, đơn thư được phân loại chuyển tới đơn vị, bộ phận chức năng giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho công dân.

Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, toàn EVNSPC đã tiếp 15 lượt người, nhận, thụ lý 11 đơn thư (năm 2019: 13 lượt người; 6 tháng đầu năm 2020: 02 lượt người). Nội dung chủ yếu liên quan đến di dời cột điện, thủ tục cấp điện, hoàn trả vốn xây dựng lưới điện nông thôn, lắp đặt điện kế…Đơn đủ điều kiện thụ lý giải quyết là 11 đơn, đã giải quyết 11/11 đơn, không có đơn thư tồn đọng. Các đơn, thư được thụ lý đã giải quyết theo đúng trình tự và trả lời cho công dân theo đúng quy định của pháp luật, không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho công dân, qua đó, củng cố niềm tin của người dân đối với ngành Điện.

Bên cạnh đó, EVNSPC rất chú trọng đến việc củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, trong đó, riêng năm 2018 đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 287 cán bộ thuộc 31 đơn vị trong toàn EVNSPC, qua đó, đã phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo EVNSPC và đơn vị trong việc tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đúng quy định, hạn chế được tình trạng đơn, thư vượt cấp, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người.

Kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật và của ngành về tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân cũng được EVNSPC quan tâm thực hiện định kỳ nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân tại đơn vị. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, EVN SPC đã tổ chức 15 cuộc kiểm tra thanh tra, trong đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư đã được các đơn vị thực hiện đúng quy định.

Công ty Điện lực Lâm đồng là một trong những đơn vị trực thuộc EVN SPC tuân thủ nghiêm túc việc duy trì thường xuyên và định kỳ hàng tháng lịch tiếp công dân tại trụ sở cơ quan của đơn vị, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và của ngành. Cùng với việc tiếp công dân, Công ty đã giải quyết tốt các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền ngay tại cơ sở khi mới phát sinh, không để phát sinh thành "điểm nóng". Trong năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020, Công ty tiếp nhận, xử lý 06 đơn thư (năm 2019 gồm: 02 đơn khiếu nại, 02 đơn kiến nghị và 01 đơn phản ánh; 06 tháng đầu năm: 01 đơn kiến nghị). Trong tổng số 06 đơn tiếp nhận có 01 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực Lâm Đồng, Công ty đã có văn bản hướng dẫn công dân gửi đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để giải quyết theo quy định và đã giải quyết 5/5 đơn, không có đơn thư tồn đọng.


 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công nhân viên được đẩy mạnh, thông qua các buổi báo cáo, phổ biến Pháp luật; tuyên truyền hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” trong Tổng công ty Điện lực miền Nam; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Bên cạnh đó, đơn vị đã tạo điều kiện cho 07 cán bộ làm công tác kiểm tra thanh tra tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, qua đó, đã tham mưu cho Lãnh đạo Công ty tiếp nhận, xử lý kịp thời các đơn thư theo đúng quy định. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện 03 cuộc kiểm tra tại các Điện lực trực thuộc về trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công ty Điện lực Lâm Đồng xác định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị, Cấp ủy, chuyên môn, các đoàn thể quần chúng trong đơn vị tập trung chỉ đạo, điều hành, xem xét giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền đảm bảo được xử lý kịp thời, đúng quy định; đồng thời đơn vị quan tâm chú trọng xây dựng nhiều giải pháp như đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, công khai, minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm hạn chế các đơn thư của công dân; vì vậy, trong nhiều năm qua, đơn vị luôn hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh nhà; đời sống CBCNV đơn vị ổn định, từng bước được cải thiện, uy tín của ngành điện và Công ty đối với khách hàng ngày càng tăng cao./.

Đánh giá bài viết
Đặng Dũng – Minh Hải, Ban KTTT; Nhật Duy – KTTT & PC Lâm Đồng - PC Lâm Đồng

Bài viết liên quan