Về chúng tôi

Điện lực Hàm Thuận Bắc tổ chức sinh hoạt định kỳ đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động trong toàn đơn vị

  • 08:52 - 02/09/2020
  • 237

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho người lao động tránh khỏi ảnh hưởng của những yếu tố nguy hiểm có hại và tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Đặc biệt với đặc thù của ngành Điện, công tác đảm bảo an toàn cho người lao động được các cấp hết sức quan tâm, đặt lên hàng đầu.

 


Sinh hoạt an toàn, vệ sinh lao động định kỳ cho CBCNV trực tiếp sản xuất

 

Trong năm qua, Điện lực Hàm Thuận Bắc luôn thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 10581/HD-EVN SPC ngày 25/12/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam hướng dẫn thực hiện công tác an toàn lao động trong Tổng công ty Điện lực miền Nam. Qua đó Điện lực đã triển khai quyết liệt trong công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) bằng nhiều biện pháp cụ thể, như: củng cố công tác quản lý, sắp xếp kiện toàn cán bộ làm công tác ATVSLĐ; rà soát xây dựng cũng như sửa đổi bổ sung các quy định, quy trình cụ thể đến việc tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất nhằm chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời khắc phục các khiếm khuyết tồn tại về công tác chấp hành ATVSLĐ trong sản xuất kinh doanh điện. Việc tổ chức sinh hoạt ATVSLĐ được duy trì hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để phổ biến, quán triệt từ thực tế các vụ TNLĐ xảy ra trong toàn EVN, Tổng công ty để từ đó kiểm điểm, rút kinh nghiệm; xây dựng các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa hầu tránh xảy ra TNLĐ tương tự.Giám đốc Điện lực tham gia sinh hoạt ATVSLĐ định kỳ cùng CBCNV

 

Việc duy trì tổ chức sinh hoạt an toàn hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về vai trò của công tác Bảo hộ lao động, ATVS; thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công; người sử dụng lao động, cán bộ an toàn phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và buộc người lao động phải tuân thủ các biện pháp an toàn khi làm việc; việc cấp phát, sử dụng phương tiện bảo hộ lao động, bo vệ cá nhân phải đảm bảo đúng theo quy trình, quy định và thực hiện huấn luyện ATVSLĐ, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động nhằm đảm bảo sức khỏe và giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 


CBCNV được phổ biến, quán triệt kiến thức pháp luật về ATVSLĐ

 

Sức khỏe người lao động luôn được quan tâm, hàng năm đơn vị đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Dựa vào kết quả khám sức khỏe định kỳ, đơn vị đã bố trí công việc phù hợp với sức khỏe người lao động. Hàng năm chính quyền phối hợp với công đoàn cho CBCNV, người lao động đi thăm quan, nghỉ mát, tổ chức điều dưỡng phục hồi chức năng. Ngoài ra các chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm, bồi dưỡng độc hại nguy hiểm bằng hiện vật đã được đơn vị nghiêm túc thực hiện.

 


Cán bộ an toàn phổ biến nguyên nhân các vụ TNLĐ đã xảy ra và quán triệt các chỉ đạo của cấp trên
trong công tác ATVSLĐ

 

Để hạn chế TNLĐ, bệnh nghề nghiệp và đảm bảo ATVSLĐ trong toàn đơn vị. Trong các năm qua Điện lực Hàm Thuận Bắc luôn quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATVSLĐ, thực hiện và đảm bảo tốt công tác ATVSLĐ; nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, cán bộ an toàn, nhất là vai trò của người lao động trong việc tự bảo vệ mình và đồng nghiệp, tránh các nguy cơ dẫn đến TNLĐ, cũng như tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm ATVSLĐ. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tổ chức huấn luyện, hướng dẫn, thông báo cho người lao động về những quy định, biện pháp làm việc an toàn, những TNLĐ cần đề phòng; trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật bảo hộ lao động. Bởi công tác ATVSLĐ luôn gắn liền với mọi hoạt động trong lao động, sản xuất, phải coi việc thực hiện công tác ATVSLĐ là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi cán bộ công nhân viên lao động, đặc biệt là của người sử dụng lao động và người lao động.

Đánh giá bài viết
Thành Trung - PC Bình Thuận

Bài viết liên quan