Về chúng tôi

Công tác cán bộ trong Tổng công ty Điện lực miền Nam – Quý III năm 2020

  • 07:54 - 29/10/2020
  • 959

Công tác cán bộ trong Tổng công ty Điện lực miền Nam – Quý III năm 2020

1. Bổ nhiệm mới
- Bổ nhiệm ông Võ Ngọc Hoàn, Phó Giám đốc Công ty Tư vấn điện miền Nam, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Tư vấn điện miền Nam kể từ ngày 01/10/2020 tại Quyết định số 149/QĐ-HĐTV ngày 24/9/2020;
- Bổ nhiệm ông Trần Văn Chương, Trưởng phòng Quản lý công trình điện 2 – Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam kể từ ngày 16/7/2020 tại Quyết định số 1588/QĐ-EVNSPC ngày 16/7/2020;
- Bổ nhiệm ông Lương Việt Lang, Giám đốc Điện lực Tiểu Cần – Công ty Điện lực Trà Vinh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh kể từ ngày 16/8/2020 tại Quyết định số 1757/QĐ-EVNSPC ngày 07/8/2020;
- Cử ông Trần Văn Phong, Chuyên viên ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNSPC, làm Kiểm soát viên không chuyên trách của EVNSPC tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai kể từ ngày 01/10/2020 tại Quyết định số 153/QĐ-HĐTV ngày 30/9/2020.

 

Đại diện lãnh đạo EVNSPC trao QĐ bổ nhiệm ông Lương Việt Lang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh 

2. Điều động bổ nhiệm
- Điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dũng, Trưởng ban Pháp chế EVNSPC giữ chức vụ Trưởng ban Vật tư EVNSPC kể từ ngày 01/9/2020 tại Quyết định số 1915/QĐ-EVNSPC ngày 26/8/2020.

3. Bổ nhiệm lại, thôi cử
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Hoài Nghĩa tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng kể từ ngày 15/8/2020 tại Quyết định số 139/QĐ-HĐTV ngày 21/8/2020;
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tiên tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận kể từ ngày 01/8/2020 tại Quyết định số 1645/QĐ-EVNSPC ngày 22/7/2020;
- Bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Thủy tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Điện lực Long An kể từ ngày 01/9/2020 tại Quyết định số 1913/QĐ-EVNSPC ngày 26/8/2020;
- Bổ nhiệm ông Trần Trọng Nghĩa tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh doanh EVNSPC kể từ ngày 01/9/2020 tại Quyết định số 1916/QĐ-EVNSPC ngày 26/8/2020;
- Bổ nhiệm ông Ngô Trọng Hiền tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh doanh EVNSPC kể từ ngày 01/9/2020 tại Quyết định số 2065/QĐ-EVNSPC ngày 22/9/2020;
- Cử ông Lê Minh Chánh, Chuyên viên ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNSPC, làm Kiểm soát viên không chuyên trách của EVNSPC tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai kể từ ngày 01/6/2020 tại Quyết định số 151/QĐ-HĐTV ngày 30/9/2020;
- Thôi cử bà Võ Thuận Hòa, Chuyên viên ban Tài chính kế toán EVNSPC, làm Kiểm soát viên không chuyên trách của EVNSPC tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai kể từ ngày 01/10/2020 tại Quyết định số 152/QĐ-HĐTV ngày 30/9/2020.

4. Giao nhiệm vụ phụ trách
- Giao ông Hứa Hoàng Nam, Phó Trưởng ban Pháp chế EVNSPC nhiệm vụ phụ trách Ban Pháp chế kể từ 01/9/2020 tại Quyết định số 1914/QĐ-EVNSPC ngày 26/8/2020.


 

Phương Diệp - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan