Tin tức & truyền thông

Phát động thi đua giảm sự cố và nâng cao độ tin cậy lưới điện

  • 13:58 - 10/06/2021
  • 507

 

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phát động thi đua phấn đấu thực hiện giảm sự cố lưới điện, đạt chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện trong toàn Tổng công ty.

     Với mục đích phát huy tinh thần thi đua trong công tác giảm sự cố lưới điện, nhằm giảm sự cố lưới điện, thực hiện đạt chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện. đồng thời qua hoạt động thi đua thúc đẩy tăng cường tính chủ động, nghiêm túc thực hiện và nâng cao trách nhiệm đôi với các Công ty Điện lực (CTĐL) trong việc cập nhật các sự kiện mất điện trên lưới điện vào phần mềm OMS, đảm bảo minh bạch chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của EVNSPC.

    Trên cơ sở đánh giá tình trạng lưới điện hiện hữu, từ đó thực hiện công trình đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện đạt tiêu chí N-1, tiến đến mục tiêu khách hàng không bị mất điện khi có nhu cầu công tác trên lưới điện, thời gian bị mất điện của khách hàng là ngắn nhất khi có xảy ra sự cố lưới điện. Đó cũng là cơ sở để phân loại xếp hạng các CTĐL thành viên trong công tác giảm sự cố va 2na6ng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Hoạt động bảo dưỡng thiết bị lưới điện góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại các Công ty Điện lực thành viên

Đối tượng thi đua

Tập thể là các CTĐL thành viên, cá nhân là toàn thể CBCNV có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện giảm sự cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Các tiêu chí xét thi đua

1. Chỉ tiêu Suất sự cố: Thực hiện đạt suất sự cố lưới điện 110kV, 22kV EVNSPC  giao, bao gồm: Suất sự cố thoáng qua đường dây, xét trên 100km; Suất sự cố kéo dài đường dây, xét trên 100km; Suất sự cố Trạm biến áp. Nếu trong quý có nhiều hơn 02 đơn vị thực hiện đạt suất sự cố, EVNSPC xét chọn thứ tự ưu tiên theo khối lượng quản lý (số km đường dây 110kV, 22kV và trạm biến áp 110kV, 22kV từ nhiều đến ít), để chọn 02 đơn vị khen thưởng.

2. Về chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, thực hiện đạt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện EVNSPC giao bao gồm: Mỗi quý MAIFI thực hiện ≤ MAIFI; SAIDI thực hiện ≤ SAIDI; SAIFI thực hiện ≤ SAIFI của EVNSPC giao. Nếu trong quý có nhiều hơn 02 PC thực hiện đạt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, EVNSPC xét chọn theo thứ tự ưu tiên thực hiện tốt nhất để chọn 02 PC khen thưởng.

    Trường hợp CTĐL nào bị phát hiện sai phạm khi kiểm tra, bị xếp hạng lũy kế trong 10 Công ty Điện lực có chỉ số độ tin cậy kém nhất do Tập đoàn xếp hạng, bị xếp hạng trong 10 Công ty Điện lực thực hiện không đạt trong tháng do Tập đoàn xếp hạng thì không được xét khen thưởng.

    Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được PC đăng ký thực hiện theo tháng, quý dựa trên chỉ số độ tin cậy cung cấp điện do EVNSPC giao năm 2021 và căn cứ thực hiện để xét thi đua.

Tổng công ty đã đề ra nhiều chỉ tiêu để xem xét khen thưởng đối với các đơn vị thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu để khen thưởng bao gồm:

     Chỉ tiêu Suất sự cố: Chọn 02 Công ty Điện lực thực hiện đạt suất sự cố lưới điện 110kV; Chọn 02 Công ty Điện lực thực hiện đạt suất sự cố lưới điện 22kV. Với độ tin cậy cung cấp điện chọn 02 Công ty Điện lực thực hiện đạt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tốt nhất.

    Hằng quý, chọn 02 Công ty Điện lực thực hiện giảm sự cố lưới điện (110kV&22kV), thực hiện chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tốt nhất và không vi phạm theo tiêu chí xét thi đua.

     Định kỳ hằng tháng, EVNSPC đánh giá và tổng hợp tình hình

Đánh giá bài viết
Truyền thông - Ban TT EVNSPC

Bài viết liên quan