An toàn & Tiết kiệm điện

Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện tốt chỉ tiêu tiết kiệm điện và kinh doanh dịch vụ khách hàng 07 tháng năm 2021

  • 09:15 - 19/08/2021
  • 129

          Qua 7 tháng năm 2021 Công ty Điện lực Trà Vinh tiết kiệm được 15,13 triệu kWh, đạt 107,18% kế hoạch 07 tháng và đạt 63,19% kế hoạch năm (23,94 triệu kWh); tất cả 09 Điện lực huyện, thị xã và thành phố đều đạt, vượt kế hoạch 07 tháng Công ty giao. Mặt khác tình hình sử dụng điện nội bộ tại khu vực Văn phòng Công ty, các Điện lực và điện tự dùng các trạm biến áp 110kV đều đạt, thực hiện 500.305 kWh (Sử dụng từ lưới điện 351.480 kWh, sử dụng từ hệ thống điện mặt trời mái nhà 148.825kWh), tiết kiệm 157.106 kWh # 23,9% so với hạn mức phân bổ (657.411 kWh) và tất cả các đơn vị trực thuộc đều thực hiện đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện nội bộ.

 

Công nhân Công ty Điện lực Trà Vinh lắp đặt điện kế mới cho các hộ vùng nông thôn

Về các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng 7 tháng năm 2021, một số chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch giao như sau: Tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ CCĐ qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng DVCQG (≥95%): đạt 99,13%, cao hơn 4,13% kế hoạch giao (09 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch); Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ CCĐ trực tuyến cấp độ 4 (≥ 95%): đạt 99,80%, cao hơn 4,8% so kế hoạch giao (09 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch); Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện (≥ 95%): đạt 95,49%, cao hơn 0,49% kế hoạch giao [(07 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch, 02 Điện lực chưa đạt: Châu Thành (86%), Cầu Kè (79,95%)]; Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng DVCQG (≥ 40%):  đạt 49,05%, cao hơn 9,05% kế hoạch giao (09 Điện lực thực hiện đạt kế hoạch).

Bên cạnh đó vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch giao như: Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng email/App/Zalo... của EVN SPC (≥ 60%): đạt 45,22%, thấp hơn 14,78% so với kế hoạch [(09 Điện lực thực hiện chưa đạt kế hoạch, trong đó 01 Điện lực thấp nhất là Châu Thành (23,35%)]; Tỷ lệ thu tiền điện (≥ 99,9%): thu được 1.211,57 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97,26% [09 Điện lực không đạt so với số phải thu (Tiểu Cần 99,89%, Cầu Ngang 99,39%, Trà Cú 98,28%, Càng Long 98,13%, Cầu Kè 97,47%, thị xã Duyên Hải 96,68%, Châu Thành 96,56%, Duyên Hải 95,75%, TPTV 95,45%)]; Thanh toán không dùng tiền mặt: Thực hiện theo tỷ lệ số khách hàng: đạt tỷ lệ 85,6%, đạt thấp hơn 4,40% so với kế hoạch (90%) (04 Điện lực không đạt kế hoạch: TXDH, Càng Long, Trà Cú, Cầu Ngang) và thực hiện theo tỷ lệ số tiền thu được: đạt tỷ lệ 95,14%, đạt cao hơn 1,14% so với kế hoạch (94%). (06 Điện lực không đạt: TXDH, Châu Thành, Cầu Ngang, Cầu Kè, Càng Long, Trà Cú)./.

Đánh giá bài viết
Đặng Huy Hoàng - PC Trà Vinh

Bài viết liên quan