Tin tức & truyền thông

EVN hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

  • 07:56 - 22/08/2021
  • 60

Thực hiện văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống COVID-19 tại cơ quan, đơn vị (Hướng dẫn số 6666/BYT-MT gửi kèm theo), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tập đoàn yêu cầu các đơn vị phổ biến và triển khai Hướng dẫn số 6666/BYT-MT đến các đơn vị thành viên để thực hiện ngay các nội dung như sau:

 

  1. Rà soát, bổ sung Phương án phòng, chống dịch của đơn vị theo các tình huống và biện pháp xử lý tại Hướng dẫn số 6666/BYT-MT.
  2. Thành lập Tổ an toàn COVID tại đơn vị: nhiệm vụ và nội dung hoạt động của Tổ an toàn COVID theo quy định tại Hướng dẫn số 6666/BYT-MT.
  3. Triển khai thực hiện: 100% CBCNV trong cơ quan, đơn vị cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
  4.  Trường hợp CBCNV đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin: tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế và của EVN đến khi có hướng dẫn mới.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

Văn bản 6666.pdf 

Đánh giá bài viết
- - EVN

Bài viết liên quan