Tin tức & truyền thông

Khối thi đua 2 thuộc Đảng bộ khối Cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM tổng kết hoạt động thi đua năm 2021

  • 08:57 - 06/05/2022
  • 149

Khối thi đua số 2 (Khối 2) được thành lập bao gồm 14 đơn vị, trong đó ngành nghề chính của các đơn vị là sản xuất công nghiệp ở 2 lĩnh vực chính là Điện và Điện tử. Khối do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) được giao làm Khối trưởng và trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công thương tại Thành phố Hồ Chí Minh (Đảng ủy Khối).

Trong năm qua, Khối 2 luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên và chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Khối, các Bộ ngành TW và của các đơn vị chủ quản cấp trên, các đơn vị trực thuộc cũng luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị

 

Với vai trò là Khối trưởng Khối 2, được Đảng ủy Khối chỉ đạo giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy EVNSPC luôn thực hiện tốt công tác tham mưu, quán triệt các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; Tập trung xây dựng quy chế, kế hoạch tổ chức hoạt động; tiêu chuẩn chấm điểm thi đua các đơn vị, các nội dung ký kết giao ước thi đua...; Triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Phát động và thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2021; Phát triển nhân rộng điển hình tiên tiến, những mặt công tác đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương, khen thưởng; Kịp thời phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn Khối 2, từ đó tác động tích cực, mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của từng đơn vị; Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng, thực hiện đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, công khai, công bằng và kịp thời. Điển hình năm qua là các phong trào thi đua như: “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm”, sử dụng nguyên vật liệu, sản phẩm hàng hóa được sản xuất trong ngành, trong nước hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” là những phong trào thu hút đông đảo người lao động tham gia.

Đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2 thảo luận tại Hội nghị

 

Qua các phong trào thi đua, Cấp uỷ các cơ sở trong Khối 2 đã lãnh đạo các đơn vị tích cực hưởng ứng, tập trung kiện toàn đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, bám sát chủ đề lãnh đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Thực hiện tốt nghĩa vụ theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển”.

Từ phong trào thi đua đó, hầu hết các đơn vị đều hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, với tỉ lệ tăng trưởng cao hơn năm trước. Bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, xây dựng đơn vị văn minh, sạch đẹp.

Theo kết quả đánh giá, phân loại tổ chức Đảng năm 2021 của Đảng ủy khối, Khối 2 có 03 tổ chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; 02 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 08 tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Trong 8 nội dung đề cập đến phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới, vấn đề trọng tâm vẫn là mục tiêu tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, cụ thể như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Với vai trò và trách nhiệm của mình, năm 2021 Đảng ủy EVNSPC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong vai trò là Khối trưởng, tham mưu tốt các vấn đề về các phong trào thi đua, góp phần cùng Đảng ủy khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./. 

Đánh giá bài viết
Khắc Thế - BanTH EVNSPC

Bài viết liên quan