Dịch vụ

Phổ biến và thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (BVBMNN)

  • 14:56 - 01/08/2022
  • 76

Thực hiện văn bản số 4117/EVN-VP+PC ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai điều khoản chuyển tiếp Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị, Ban/Văn phòng (viết tắt là đơn vị) khẩn trương triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Phổ biến và thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (BVBMNN), Văn bản số 3949/BCT-VP ngày 11/7/2022 của Bộ Công Thương v/v triển khai điều khoản chuyển tiếp Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, VB số 4117/EVN-VP+PC ngày 26/7/2022 của EVN. Xem Luật Bảo vệ bí mật nhà nước TẠI ĐÂY

2. Thực hiện rà soát, phân loại BMNN xác định trước ngày 01/01/2019 để xác định thời hạn bảo vệ tương ứng với từng cấp độ mật (quy định tại khoản 1, Điều 19 Luật BVBMNN Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước là khoảng thời gian được tính từ ngày xác định độ mật của bí mật nhà nước đến hết thời hạn sau đây: 30 năm đối với bí mật nhà nước độ Tuyệt mật; 20 năm đối với bí mật nhà nước độ Tối mật; 10 năm đối với bí mật nhà nước độ Mật”).

a) Đối tượng rà soát, phân loại, xác định là các tài liệu do đơn vị ban hành hoặc do các đơn vị tham mưu trình lãnh đạo đơn vị ban hành, xác định BMNN theo thẩm quyền trước ngày 01/01/2019.

b) Nội dung rà soát, phân loại:

- Trường hợp thời hạn bảo vệ BMNN kết thúc trước ngày 01/7/2020 (ngày Luật BVBMNN có hiệu lực): các đơn vị phải tiến hành gia hạn và đề xuất Lãnh đạo đơn vị gia hạn thời hạn bảo vệ nếu việc giải mật gây nguy hại đến lợi ích quốc gia theo quy định tại Điều 20 Luật BVBMNN; trường hợp không gia hạn thì phải tiến hành giải mật theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an và các quy định có liên quan. Xem Thông tư 33/2015/TT-BCA TẠI ĐÂY

- Trường hợp thời hạn BMNN kết thúc sau ngày 01/7/2020:

+ Nếu BMNN được rà soát thuộc danh mục BMNN các lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật BVBMNN (Quyết định 1369/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ) hoặc các tài liệu do đơn vị ban hành (nếu thuộc danh mục Quyết định này) thì tiếp tục bảo vệ theo thời hạn đã được xác định hoặc gia hạn theo quy định.

+ Nếu BMNN được rà soát không còn thuộc danh mục BMNN các lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật BVBMNN, các đơn vị tiến hành giải mật theo quy định tại Điều 22 Luật BVBMNN.

3. Người đứng đầu các đơn vị chỉ đạo việc rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định của pháp luật trong cơ quan, tổ chức thuộc phạm vị quản lý và thu hồi tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước đối với các cá nhân được phân công quản lý bí mật nhà nước thôi việc, chuyển công tác, hưu trí...

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện việc rà soát, phân loại, giải mật hoặc gia hạn thời gian bảo vệ BMNN để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật BVBMNN và các văn bản pháp luật có liên quan, báo cáo kết quả thực hiện (theo biểu mẫu đính kèm, file word và pdf) tại hộp thư điện tử vanphongspc@evnspc.vn trước 11g00 ngày 12/9/2022 để Tổng công ty tổng hợp, báo cáo Tập đoàn theo thời hạn đã được quy định./.

Văn bản VB số 4117/EVN-VP+PC ngày 26/7/2022 TẠI ĐÂY

Đánh giá bài viết
- - Ban TT EVNSPC

Bài viết liên quan