Tin tức & truyền thông

Ngành Điện hiện thực hóa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  • 13:45 - 21/04/2023
  • 349

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/6/2006 và thay thế Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 1998.

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ra đời, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị, trụ sở làm việc, nhà công vụ của cơ quan, tổ chức... tạo hành lang pháp lý để nâng cao hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” đã trở thành phong trào thi đua trong mọi hoạt động, đặc biệt là trong sản xuất kinh doanh. Đó cũng là mục tiêu và nhiệm vụ mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ chương thực hiện trong năm 2023 với chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

 Về chủ đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của EVN (Minh họa)

 

Tiết kiệm không phải là những chuyện xa vời mà đó chính là những hành động, việc làm hằng ngày như tiết kiệm điện, nước, giấy, mực,... Mỗi đồ dùng được sử dụng hằng ngày đều nên tiết kiệm, sử dụng ở mức độ hợp lý. Bản thân mỗi người trong chúng ta cần phải thực hiện tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi.

Bên cạnh việc thực hành tiết kiệm thì đó cũng chính là việc chống lãng phí góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả. Chống lãng phí trong mua sắm các trang thiết bị, văn phòng phẩm thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả theo phương thức mua sắm tập trung hoặc thông qua đấu thầu; kiểm soát chặt chẽ kế hoạch, dự toán vốn mua sắm hằng năm; tiết giảm chi phí hoạt động. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, hoạt động đào tạo... cũng được Công ty Điện lực Bạc Liêu cụ thể hóa theo hướng tiết kiệm, phù hợp với các quy định của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Đối với hoạt động hội nghị, hội họp: ưu tiên việc tổ chức hội nghị, hội họp thông qua hệ thống trực tuyến; tiết giảm chi phí các khoản khánh tiết, chi phí đi lại… nâng cao sự chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ để hạn chế các cuộc họp không cần thiết.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào mô hình quản trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Điện lực Bạc Liêu đang nỗ lực triển khai ứng dụng chuyển đổi số toàn diện nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí. Ngoài ra, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần được triển khai đồng bộ với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính./.

Nguyễn Văn Thiện - PC Bạc Liêu
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan