Về chúng tôi

Chuyển biến trong công tác cải cách hành chính

  • 14:58 - 10/08/2017
  • 350

Nhiều năm qua Công ty Điện lực Trà Vinh tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác quản lý và sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng sử dụng điện.

Thủ tục hành chính liên qua n đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên được rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho người dân, khách hàng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn, tạo tiền đề cơ bản để phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Trà Vinh.

Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình CCHC trên tất cả các lĩnh vực trong hoạt động SXKD của Công ty như: Văn phòng, Tổ chức & nhân sự, pháp chế, tài chính kinh doanh, tài chính kế toán, công nghệ thông tin, kinh doanh điện năng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, trong đó, tập trung đẩy công tác tuyên truyền về CCHC.    06 tháng đầu năm 2017 Công ty đã triển khai thực hiện kế hoạch đạt được một số kết quả như sau: Đăng ký và triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là 20 lớp với 361/640 CBCNV. Thẩm định, rà soát 51 quy chế QLNB đang áp dụng để hiệu chỉnh ban hành cho phù hợp với quy định pháp luật, quy định của Tổng công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tính đến ngày 30/6/2017 Công ty có 168 QCQLNB để áp dụng quản lý điều hành. Trong đó, ban hành lại và ban hành mới 149 quy chế quản lý nội bộ (QLNB) (ban hành lại 129, ban hành mới 20). Cập nhật 52 văn bản quy phạm pháp luật và các quy chế QLNB ban hành lại vào tủ sách pháp luật trực tuyến để tuyên truyền, phổ biến trong CBCNV nghiên cứu tìm hiểu pháp luật và quy chế QLNB.

Công nhân Điện lực Châu Thành hướng dẫn khách hàng ký hợp đồng mua bán điện, ảnh PC TV

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính như: Hoàn tất việc nâng cấp chương trình quản lý hồ sơ khách hàng sinh hoạt bằng file scan; triển khai các phần mềm dùng chung theo tiến độ của EVN SPC: ERP, Giám sát an toàn bằng hình ảnh; Triển khai khảo sát để viết bổ sung chức năng trên chương trình Quản lý kỹ thuật.

Tiếp tục duy trì và triển khai thực hành công tác 5S tại các đơn vị trực thuộc, giúp cho CBCNV hiểu và biết cách ứng dụng 5S vào công việc hàng ngày để xây dựng và duy trì môi trường làm việc thân thiện, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả tại mọi vị trí làm việc. Tiếp tục duy trì và áp dụng thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và được tổ chức QATechnic (quốc gia Đức) đánh giá cấp giấy chứng nhận. Các đơn vị đã tổ chức triển khai các nội dung thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN) và qua phúc tra chấm điểm thực thi VHDN cho thấy các đơn vị có nhiều nỗ lực, duy trì và thực hiện tốt quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp, chất lượng phục vụ khách hàng ngày được nâng lên.

Tại phòng Giao dịch khách hàng các Điện lực đã thực hiện đầy đủ việc tiếp nhận và giải đáp tất cả ý kiến, nhu cầu của khách hàng về điện. Niêm yết đầy đủ các thủ tục, hồ sơ liên quan đến công tác mua bán điện theo nguyên tắc 03 dễ  “Dễ tiếp cận- Dễ tham gia- Dễ giám sát” và cơ chế “một cửa” theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Kết quả 6 tháng đầu năm 2017, các Điện lực đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng. Trong đó, cấp điện đúng thời gian quy định đối với 100% hồ sơ; rút ngắn chỉ số tiếp cận điện năng ≤ 7 ngày (thời gian thuộc trách nhiệm giải quyết của ngành điện) đối với các khách hàng ngoài sinh hoạt có đầu tư công trình. Về cấp điện trung áp cho khách hàng, đã hoàn tất đóng điện 79 công trình cấp điện trung áp góp phần thực hiện cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam, thời gian giải quyết cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành điện trung bình 4,25 ngày/01 công trình.

Chuyển biến tích cực trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn, cải thiện hình ảnh ngành Điện trong mắt khách hàng là những hiệu quả đem lại từ việc áp dụng chương trình cải cách hành chính. .

Đánh giá bài viết
Đặng Huy Hoàng - PC Trà Vinh

Bài viết liên quan