Lưới điện thông minh

Độ tin cậy lưới điện

 • 01. Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện

  a. Số liệu báo cáo chính thức năm 2021 truy cập theo Chương trình OMS của EVNSPC

  MAIFI (lần) SAIDI (phút) SAIFI (lần)
  Cả Năm 2021 1.2515 284.3617 2.2108
  Quý 1/2021 0.1547 43.7774 0.3979
  Quý 2/2021 0.2249 54.4386 0.5508
  Quý 3/2021 0.2502 36.7514 0.4322
  Quý 4/2021 0.6217 149.3943 0.8299

  b. Chỉ tiêu kế hoạch thực hiện 2022

  Năm MAIFI (lần) SAIDI (phút) SAIFI (lần)
  2022 2.21 277 2.62