Thư viện hình ảnh

Chuyên mục:
20 căn nhà tình nghĩa được trao tại 2 huyện Càng Long và Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.