Về chúng tôi

BOARD OF MANAGEMENT

Đ/C
Nguyễn Văn Hợp

Chủ Tịch
Hội đồng thành Viên

Đ/C
Hoàng Văn Tuỳ

Thành viên
Hội đồng thành viên

Đ/C
Nguyễn Phước Đức

Thành viên
Hội đồng thành viên
Tổng Giám Đốc

Đ/C
Lê Xuân Hải

Thành viên
Hội đồng thành viên

Đ/C
PHẠM NGỌC LỄ

Phó Tổng Giám Đốc

Đ/C
LÂM XUÂN TUẤN

Phó Tổng Giám Đốc

Đ/C
NGUYỄN CÔNG HẦU

Phó Tổng Giám Đốc

Đ/C
NGUYỄN VĂN LÝ

Phó Tổng Giám Đốc

Đ/C
ĐOÀN ĐỨC HƯNG

Phó Tổng Giám Đốc