Dịch vụ

Văn bản pháp quy

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật BVMT 2020) đã được Quốc hội Khóa XIV ban hành ngày 17/11/2020, có hiệu lực kể từ...

xem chi tiết