Lĩnh vực hoạt động

SỐ LIỆU KINH DOANH

Tính đến ngày: 30/06/2021

Số hộ dân có điện:

8.176.203

Khách hàng trực tiếp mua điện:

8.782.353

Số xã có điện:

2.503 xã, đạt tỉ lệ: 100%

Số hộ dân nông thôn có điện:

5.320.674 hộ, chiếm tỉ lệ: 99,62%

Tổng thương phẩm theo thành phần (kWh):

39,67 tỷ kWh

Nông lâm - Ngư nghiệp - Thủy sản:

6,96%

Công nghiệp - Xây dựng:

60,79%

Thương nghiệp - Khách sạn - Nhà hàng:

3,26%

Quản lý tiêu dùng dân cư:

25,95%

Hoạt động khác:

3,04%

Loại:
Năm:
Tìm kiếm: