Lĩnh vực hoạt động

SỐ LIỆU KINH DOANH

Tính đến ngày: 30/06/2022

Số hộ dân có điện:

8.338.158

Khách hàng trực tiếp mua điện:

9.032.081

Số xã có điện:

2.485 xã, đạt tỉ lệ: 100%

Số hộ dân nông thôn có điện:

5.422.295 hộ, chiếm tỉ lệ: 99,76%

Tổng thương phẩm theo thành phần (kWh):

41,39 tỷ kWh

Nông lâm - Ngư nghiệp - Thủy sản:

6,65%

Công nghiệp - Xây dựng:

60,14%

Thương nghiệp - Khách sạn - Nhà hàng:

3,49%

Quản lý tiêu dùng dân cư:

26,73%

Hoạt động khác:

3,00%

Loại:
Năm:
Tìm kiếm: