Lĩnh vực hoạt động

SỐ LIỆU KINH DOANH

Tính đến ngày: 31/03/2023

Số hộ dân có điện:

8.404.823

Khách hàng trực tiếp mua điện:

9.193.648

Số xã có điện:

2.485 xã, đạt tỉ lệ: 100%

Số hộ dân nông thôn có điện:

5.460.297 hộ, chiếm tỉ lệ: 99,76%

Tổng thương phẩm theo thành phần (kWh):

19,01 tỷ kWh

Nông lâm - Ngư nghiệp - Thủy sản:

7,85%

Công nghiệp - Xây dựng:

57,17%

Thương nghiệp - Khách sạn - Nhà hàng:

3,80%

Quản lý tiêu dùng dân cư:

27,87%

Hoạt động khác:

3,32%

Loại:
Năm:
Tìm kiếm: