Lĩnh vực hoạt động

SỐ LIỆU KINH DOANH

Tính đến ngày: 30/09/2020

Số hộ dân có điện:

8.063.738

Khách hàng trực tiếp mua điện:

8.539.353

Số xã có điện:

2.503 xã, đạt tỉ lệ: 100%

Số hộ dân nông thôn có điện:

5.226.605 hộ, chiếm tỉ lệ: 99,61%

Tổng thương phẩm theo thành phần (kWh):

55,58 tỷ kWh

Nông lâm - Ngư nghiệp - Thủy sản:

6,58%

Công nghiệp - Xây dựng:

58,85%

Thương nghiệp - Khách sạn - Nhà hàng:

3,48%

Quản lý tiêu dùng dân cư:

27,94%

Hoạt động khác:

3,15%

Loại:
Năm:
Tìm kiếm: