Lĩnh vực hoạt động

SỐ LIỆU KINH DOANH

Tính đến ngày: 30/06/2020

Số hộ dân có điện:

8.029.330

Khách hàng trực tiếp mua điện:

8.457.811

Số xã có điện:

2.515 xã, đạt tỉ lệ: 100%

Số hộ dân nông thôn có điện:

5.209.499 hộ, chiếm tỉ lệ: 99,59%

Tổng thương phẩm theo thành phần (kWh):

36,40 tỷ kWh

Nông lâm - Ngư nghiệp - Thủy sản:

7,11%

Công nghiệp - Xây dựng:

57,89%

Thương nghiệp - Khách sạn - Nhà hàng:

3,47%

Quản lý tiêu dùng dân cư:

28,33%

Hoạt động khác:

3,20%

Loại:
Năm:
Tìm kiếm: