Lĩnh vực hoạt động

SỐ LIỆU KINH DOANH

Tính đến ngày: 31/03/2022

Số hộ dân có điện:

8.334.650

Khách hàng trực tiếp mua điện:

8.949.327

Số xã có điện:

2.485 xã, đạt tỉ lệ: 100%

Số hộ dân nông thôn có điện:

5.415.887 hộ, chiếm tỉ lệ: 99,84%

Tổng thương phẩm theo thành phần (kWh):

19,58 tỷ kWh

Nông lâm - Ngư nghiệp - Thủy sản:

7,41%

Công nghiệp - Xây dựng:

59,97%

Thương nghiệp - Khách sạn - Nhà hàng:

3,27%

Quản lý tiêu dùng dân cư:

26,43%

Hoạt động khác:

2,92%

Loại:
Năm:
Tìm kiếm: