Lĩnh vực hoạt động

SỐ LIỆU KINH DOANH

Tính đến ngày: 30/09/2021

Số hộ dân có điện:

8.318.565

Khách hàng trực tiếp mua điện:

8.795.397

Số xã có điện:

2.485 xã, đạt tỉ lệ: 100%

Số hộ dân nông thôn có điện:

5.394.989 hộ, chiếm tỉ lệ: 99,74%

Tổng thương phẩm theo thành phần (kWh):

56,90 tỷ kWh

Nông lâm - Ngư nghiệp - Thủy sản:

6,96%

Công nghiệp - Xây dựng:

58,96%

Thương nghiệp - Khách sạn - Nhà hàng:

3,10%

Quản lý tiêu dùng dân cư:

27,90%

Hoạt động khác:

3,08%

Loại:
Năm:
Tìm kiếm: