Lĩnh vực hoạt động

SỐ LIỆU KINH DOANH

Tính đến ngày: 31/03/2021

Số hộ dân có điện:

8.181.328

Khách hàng trực tiếp mua điện:

8.702.263

Số xã có điện:

2.487 xã, đạt tỉ lệ: 100%

Số hộ dân nông thôn có điện:

5.324.277 hộ, chiếm tỉ lệ: 99,62%

Tổng thương phẩm theo thành phần (kWh):

18,19 tỷ kWh

Nông lâm - Ngư nghiệp - Thủy sản:

7,80%

Công nghiệp - Xây dựng:

60,71%

Thương nghiệp - Khách sạn - Nhà hàng:

3,27%

Quản lý tiêu dùng dân cư:

25,11%

Hoạt động khác:

3,11%

Loại:
Năm:
Tìm kiếm: