Về chúng tôi

Thực thi văn hóa doanh nghiệp

Giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp gắn với sự phát triển của Công ty Điện lực Bạc Liêu

       Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa thì doanh nghiệp đó khó có thể...

xem chi tiết

PC VĨNH LONG - VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THỜI KỲ HỘI NHẬP

    Văn hóa doanh nghiệp ngành Điện đã được hình thành và xây dựng trong suốt quá trình phát triển của ngành. Đó là truyền thống đoàn kết một lòng của CBCNV vượt qua những khó khăn, thách thức tạo...

xem chi tiết