Điện mặt trời

Công bố công suất huy động ĐMTMN 21 tỉnh/ thành phố phía Nam

Công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà 21 tỉnh/ thành phố phía Nam

Thực hiện Văn bản số 5302/ĐĐQG-TTĐngày 26/11/2021 của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia về việc công bố công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà...

xem chi tiết