Lĩnh vực hoạt động

Phụ tải nguồn

Ngày 05/12/2023

Công suất (MW)
Phụ tải

Pmax

0,00

Pmin

0,00

Huy động nguồn

Pdiesel

0,00

Pth.điện

0,00

Tháng:
Năm:
Tìm kiếm: