Lĩnh vực hoạt động

Phụ tải nguồn

Ngày 04/12/2021

Công suất (MW)
Phụ tải

Pmax

12.140,33

Pmin

7.416,64

Huy động nguồn

Pdiesel

0,00

Pth.điện

0,00

Tháng:
Năm:
Tìm kiếm: