Lĩnh vực hoạt động

Phụ tải nguồn

Ngày 01/12/2022

Công suất (MW)
Phụ tải

Pmax

12.260,99

Pmin

7.733,75

Huy động nguồn

Pdiesel

0,00

Pth.điện

0,00

Tháng:
Năm:
Tìm kiếm: